Čo? Načo? Prečo? Všetko o PZP !

Všetko čo by ste mali vedieť o povinnom zmluvnom poistení Vášho vozidla.

Všetko o PZP_ TAAK blog

 

Základné informácie o povinnom zmluvnom poistení (PZP)

 

Každý súčasný, ale aj budúci šofér sa už stretol so skratkou PZP. Za týmito troma písmenkami sa skrýva často opakované slovné spojenie - povinné zmluvné poistenie. Ide o akúsi modlu motoristov. Zvykne sa označovať aj ako zákonná poistka, nakoľko povinnosť uzavrieť ho vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení. V tomto článku si povieme všetky základné náležitosti, ktoré by zodpovedný motorista o PZP mal vedieť.

 

Čo je to povinné zmluvné poistenie?

 

V skratke sa jedná o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je povinné pre každého motoristu bez výnimky. Jeho cieľom je garantovať náhradu škody, resp. ujmy na zdraví spôsobenej šoférom motorového vozidla tretej osobe. Nevzťahuje sa na vlastný majetok, resp. vozidlo. Z PZP sa teda hradí iba škoda vzniknutá na cudzom aute, prípadne majetku. To je v podstate aj primárny dôvod, prečo je zo zákona povinné - štát prostredníctvom neho garantuje úhradu poškodenému.

 

Vozidlo, ktoré nemá platné povinné zmluvné poistenie, nesmie byť prevádzkované na verejných pozemných komunikáciách. Povinnosť uzavrieť PZP sa vzťahuje na každé vozidlo, ktoré má platné evidenčné číslo - bez ohľadu na to ako často a či vôbec je používané. Ak ste teda vlastníkom vozidla, ktoré je dlhodobo nepojazdné, výhodnejšie pre vás je dočasne, prípadne natrvalo ho z evidencie odhlásiť. Ak sa pri cestnej kontrole na výzvu policajta nepreukážete platným PZP, hrozí vám pokuta až do výšky 3 320€ (minimálne však 16,60€). Navyše, ak by ste s takýmto vozidlom spôsobili škodu, čelíte vymáhaniu úhrady súdnou cestou, potenciálne aj exekúcii.

 

Poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorá vznikla buď na území Slovenskej republiky, iného štátu EÚ, prípadne na území štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Tieto štáty by mali byť uvedené v tzv. zelenej karte, ktorú vodič ku PZP dostane.

 

Čo všetko pokrýva povinné zmluvné poistenie?

 

Komplexné povinné poistenie pokrýva všetky škody na zdraví a náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osoby, škody na majetku vzniknuté zničením, poškodením alebo odcudzením veci, náhradu za ušlý zisk a rovnako aj finančné náklady, vzniknuté z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia. Tieto škody hradí za poisteného poisťovateľ, s ktorým ma uzavretú platnú zmluvu.

 

Dôležité sú tzv. limity, teda najvyššie hranice poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Tie sú povinne uvedené v poistnej zmluve. Ak zákon neustanovuje inak, sú nastavené takto:

 

  • - 5 000 000 € pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb
  • - 1 000 000 € pri škode vzniknutej na majetku, za ušlý zisk, prípadne za náklady spojené s právnymi úkonmi

Ako už bolo spomenuté, PZP sa nevzťahuje na ujmu na zdraví a majetku vodiča motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená. Na náhradu nákladov za tieto sa vzťahuje havarijné poistenie, ktoré však nie je zo zákona povinné a je na samotnom motoristovi, či ho s poisťovňou uzatvorí.

 

Preplatí mi poisťovňa z PZP poškodené čelné sklo?

 

Pri dopravných nehodách je poškodenie čelného skla jednou z najčastejších škodových udalostí. Ak máte havarijné poistenie, stačí ak nahlásite škodu, preukážete poškodenie a predložíte poisťovateľovi faktúru - škoda by vám mala byť preplatená.

 

V prípade PZP je to ale iné, poistenie čelného skla nie je bežnou súčasťou povinného poistenia. Ak teda budete požadovať plnenie z PZP, musí byť známy vinník nehody. Aj v takomto prípade však treba splniť podmienky stanovené poisťovňou, aby sa účastníci nehody vyhli obvineniu z poistného podvodu. Vo väčšine prípadov je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody na čelnom skle a prevádzkou motorového vozidla. Veľmi cenným dôkazovým materiálom je v takýchto prípadoch kamerový záznam.

Mali ste nehodu a stále neviete načo máte nárok z Vášho PZP? Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme. 

 

Publikované: TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.

Autor článku: NEOWEB STUDIOPartneri